www.fanzashop.com

ตะกร้าสินค้าของคุณ
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

   

ตอนนี้คุณอยู่ที่หน้า: หน้าแรก ธัมมานุสรณ์ พุทธสุภาษิต
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
พุทธสุภาษิต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย admin fanzashop   
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2012 เวลา 03:01 น.
 • ตนเป็นที่พึ่งของตน
 • ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์
 • คนขยัน ย่อมหาทรัพย์ได้
 • คนโง่ คนพาล ไม่ควรเป็นผู้นำ
 • ชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่า
 • พูดอย่างไร ทำได้อย่างนั้น
 • คำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
 • การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก
 • บัณฑิตย่อมฝึกตน
 • ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
 • จงเตือนตน ด้วยตนเอง
 • ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบไม่มี
 • บิดามารดา เป็นบูรพาจารย์ของบุตร
 • คนเห็นแก่ตัว เป็นคนสกปรก
 • ความมีสติป้องกันความเลวร้ายได้
 • คนโกรธย่อมฆ่าได้แม้มารดาของตน
 • ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา
 • เมื่อคบคนดีกว่าตน ตนเองก็ดีขึ้นมาทันที
 • อยู่ร่วมกับคนชั่ว ย่อมมีแต่ความทุกข์
 • คนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบความสุข
 • สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
 • ความเป็นเพื่อนไม่มีในคนพาล
 • ผู้ฝึกตนได้เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์
 • พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
 • วาจาของคน ย่อมส่องเห็นน้ำใจ
 • ปราชญ์ว่า มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด
 • ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย
 • ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้
 • ถ้าจะทำ ก็ควรทำให้จริง
 • ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
 • ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
 • ความชั่วเมื่อทำแล้ว ย่อมเดือนร้อนภายหลัง
 • คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
 • บิดามารดาเป็นพรหมของบุตร
 • คบคนดี ย่อมเจริญขึ้น
 • ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้
 • ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี
 • ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะย่อมนำสุขมาให้
 • การไม่คบคนชั่วเป็นมิตร เป็นมงคลอันอุดมยิ่ง
 • ความอดทน นำสุขมาให้
 • กินคนเดียว ย่อมไม่ได้ความสุข
 • เมตตา เป็นเครื่องค้ำจุนโลก (กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)
 • พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต พึ่งสละ ทั้งทรัพย์ อวัยวะ และ ชีวิต เพื่อรักษาธรรม (ความถูกต้อง)
 • ความมีปัญญา ย่อมรู้ได้จากการสนทนา
 • บิดามารดาพึงให้บุตรเรียนศิลปวิทยา
 • สรรพวิทยา ควรเรียนรู้ให้หมด
 • ปัญญา ย่อมเกิดเพราะการฝึกฝน
 • ปัญญานั่นแหละ ประเสริฐกว่าทรัพย์
 • ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา
 • ปัญญา เปรียบเสมือนเครื่องประดับแห่งตน
 • ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก
 • คนโง่ มักตกอยู่ในอำนาจแห่งมาร
 • คนไม่พินิจพิจารณา เป็นคนไม่มีปัญญา
 • แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา นั้นไม่มี
 • คนย่อมเห็นแจ้งเนื้อความอย่างเด่นชัดด้วยปัญญา
 • คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา
 • คนไร้ปัญญา ไม่มีความพินิจพิจารณา
 • ขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยา ดีทั้งนั้น
 • คนมีปัญญา เมื่อถึงคราวตกทุกข์ ก็ยังหาสุขได้
 • คนเรียนน้อย เจริญแต่เนื้อหนังมังสา
 • มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา ปราชญ์กล่าวว่าประเสริฐสุด
 • คนเรียนน้อย แก่เปล่า เหมือนโคถึก
 • คนเรียนน้อย ปัญญาย่อมไม่พัฒนา
 • ปัญญาเป็นเครื่องปกครองคน
 • พึงพินิจพิจารณาเรื่องราวโดยรอบคอบ
 • ผู้รู้จักประโยชน์แล้ว ย่อมนำสุขมาให้
 • คนมีปัญญาประเสริฐกว่า คนโง่ที่มียศ
 • ในหมู่มนุษย์ คนที่ประเสริฐ คือคนที่ฝึกแล้ว
 • ความไม่รู้ เป็นมลทินร้ายที่สุด
 • เมื่ออ่อนปัญญา ช่องทางวิบัติก็เกิดได้มหันต์
 • บัณฑิตไม่ศึกษา เพราะอยากได้ลาภ
 • คนไม่มีศิลปวิทยา เป็นอยู่ยาก
 • สักวันหนึ่ง ความรู้ที่เรียนมาจะให้ประโยชน์
 • คนมีปัญญา ถึงไร้ทรัพย์ ก็ยังดำรงอยู่ได้
 • ปราชญ์กล่าวว่าปัญญา ประเสริฐสุด
 • บรรดาความอิ่มทั้งหลาย อิ่มปัญญาประเสริฐสุด
 • ปัญญาเป็นเครื่องตรวจสอบสิ่งที่ได้เรียนมา
 • คนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบทางแห่งปัญญา
 • สิ่งที่ควรศึกษา ก็พึงศึกษาเถิด
 • บรรดาสิ่งที่งอกงามขึ้นมา วิชาความรู้ประเสริฐสุด
 • ปัญญาช่วยให้รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์
 • ความรู้ที่เรียนมา เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา
 • การใฝ่ใจศึกษา เป็นเครื่องพัฒนาความรู้
 • พึงเป็นคนชอบไตร่ถามเพื่อหาความรู้
 • บรรดาสิ่งที่โรยราร่วงหายทั้งหลาย ความไม่รู้หมดไปได้เป็นดีที่สุด
 • คนมีปัญญาย่อมงอกงาม ดังพืชในนาที่งอกงามด้วยน้ำฝน
 • อัสดร อาชาไนย สินธพ กุญชร และช้างหลวง ฝึกดีแล้ว ล้วนดีเลิศ แต่คนฝึกตนแล้ว ประเสริฐยิ่งกว่านั้น
 • ขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยา ไม่ว่าอย่างไหนๆให้ประโยชน์ได้ทั้งนั้น
 • คนที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐสุดทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดา
 • เล่าเรียนสำเร็จวิทยา ก็ย่อมได้เกียรติ แต่ฝึกอบรมด้วยจริยธรรมแล้วต่างหาก จึงจะสบสันติสุข
 • คนเราถึงมีชาติกำเนิดต่ำ แต่หากขยันหมั่นเพียรมีปัญญา ประกอบด้วยอาจาระและศีล ก็รุ่งเรืองได้เหมือนไฟถึงอยู่ในคืนมืด ก็สว่างไสว
 • ความใฝ่เรียนสดับ เป็นเครื่องพัฒนาความรู้ ความรู้จากการเรียนสดับนั้น เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา บุคคลที่อยู่ด้วยปัญญา ก็รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ ประโยชน์ที่รู้จักแล้วก็นำสุขมาให้
 • ถ้าไม่มีพุทธิปัญญา แลมิได้ศึกษาระเบียบวินัย คนทั้งหลายก็จะดำเนินชีวิต เหมือนดังกระบือบอดในกลางป่า
 • อันความรู้ ควรเรียนทุกอย่าง ไม่ว่าต่ำ สูง หรือปานกลาง ควรรู้ความหมาย เข้าใจทั้งหมด แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่าง วันหนึ่งจะถึงเวลาที่ความรู้นั้นจะนำมาซึ่งประโยชน์
 • คนมีปัญญา แม้มีปัญหา และถูกผูกมัดอยู่ พอพูดในเรื่องใดก็หลุดได้ในเรื่องนั้น

   

   

 •  

  ๑. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  อตฺตา   หิ  อตฺตโน  นาโถ
  ๒. ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์
  ปญฺญาว   ธเนน  เสยฺโย
  --------------- ---------------
  ๓. คนขยันย่อมหาทรัพย์ได้
  อุฏฺฐาตา   วินฺทเต  ธนํ
  ๔. คนโง่   คนพาล  ไม่ควรเป็นผู้นำ
  พาโล   อปริณายโก
  --------------- ---------------
  ๕. ชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่า
  อตฺตา  หเว   ชิตํ  เสยฺโย
  ๖. พูดอย่างไร   ทำได้อย่างนั้น
  ยถาวาที   ตถาการี
  ---------------
  ---------------
  ๗. คำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
  สจฺจํ  เว   อมตา  วาจา
  ๘. การกู้หนี้   เป็นทุกข์ในโลก
  อิณาทานํ   ทุกฺขํ  โลเก
  ---------------
  ---------------
  ๙. บัณฑิตย่อมฝึกตน
  อตฺตานํ   ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา
  ๑๐. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
  ททมาโน   ปิโย  โหติ
  ---------------
  ---------------
  ๑๑. จงเตือนตนด้วยตนเอง
  อตฺตนา   โจทยตฺตานํ
  ๑๒. ความสุขอื่น   ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี
  นตฺถิ   สนฺติปรํ  สุขํ
  ---------------
  ---------------
  ๑๓. บิดามารดา   เป็นบุรพาจารย์ของบุตร
  บุพฺพาจาริยาติ   วุจฺจเร
  ๑๔. คนเห็นแก่ตัว   เป็นคนสกปรก
  อตฺตตฺถปญฺญา   อสุจี  มนุสฺสา
  ---------------
  ---------------
  ๑๕. ความมีสติป้องกันความเลวร้ายได้
  สติ  เตสํ   นิวารณํ
  ๑๖. คนโกรธ ย่อมฆ่าได้ แม้มารดาของตน
  หนฺติ   กุทโธ  สมาตรํ
  ---------------
  ---------------
  ๑๗. ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา
  สุสฺสูสํ  ลภเต   ปญฺญํ
  ๑๘. เมื่อคบคนดีกว่าตน ตนเองก็ดีขึ้นมาทันที
  เสฏฺฐมุปคมญฺจ   อุเทติ  ขิปฺปํ
  --------------- ---------------
  ๑๙. อยู่ร่วมกับคนชั่ว ย่อมมีแต่ความทุกข์
  ทุกฺโข  พาเลหิ   สํวาโส
  ๒๐. คนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบความสุข
  นาลโส  วินฺทเต   สุขํ
  ---------------
  ---------------
  ๒๑. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
  กมฺมุนา   วตฺตตี  โลโก
  ๒๒. ความเป็นเพื่อนไม่มีในคนพาล
  นตฺถิ  พาเล   สหายตา
  ---------------
  ---------------
  ๒๓. ผู้ฝึกตนได้เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์
  ทนฺโต   เสฏฺโฐ  มนุสฺเสสุ
  ๒๔. พึงชนะคนโกรธ   ด้วยความไม่โกรธ
  อกฺโกเธน  ชิเน   โกธํ
  ---------------
  ---------------
  ๒๕. วาจาของตน   ย่อมส่องเห็นน้ำใจ
  หทยสฺส  สทิสี   วาจา
  ๒๖. ปราชญ์ว่า มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด
  ปญฺญาชีวี   ชีวิตมาหุ  เสฏฺฐํ
  ---------------
  ---------------
  ๒๗. ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย
  ปมาโท  มจฺจุโน   ปทํ
  ๒๘. ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้
  ททํ   มิตฺตานิ  คนฺถติ
  ---------------
  ---------------
  ๒๙. ถ้าจะทำ ก็ควรทำให้จริง
  กยิรา  เจ   กยิราเถนํ
  ๓๐. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  กลฺยาณการี   กลฺยาณํ  ปาปการี  จ  ปาปกํ
  ---------------
  ---------------
  ๓๑. ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
  ธมฺโม  หเว   รกฺขติ  ธมฺมจารี
  ๓๒.ความชั่วเมื่อทำแล้ว ย่อมเดือดร้อนภายหลัง
  ปจฺฉา  ตปฺปติ   ทุกฺกฎํ
  ---------------
  ---------------
  ๓๓. คนล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร
  วิริเยน   ทุกฺขมจฺเจติ
  ๓๔. บิดามารดาเป็นพรหมของบุตร
  พฺรหฺมาติ   มาตาปิตโร
  ---------------
  ---------------
  ๓๕. คบคนดี ย่อมเจริญขึ้น
  ภทฺโท   สปฺปุริเสหิ  สงฺคโม
  ๓๖. ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว   ย่อมนำสุขมาให้
  ธมฺโม   สุจิณฺโณ  สุขมาวหาติ
  ---------------
  ---------------
  ๓๗. คบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น
  ยํ  เว   เสวติ  ตาทิโส
  ๓๘. ความกตัญญูกตเวที   เป็นเครื่องหมายของคนดี
  นิมิตฺตํ   สาธุรูปานํ  กตญฺญูกตเวทิตา
  ---------------
  ---------------
  ๓๙. ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะย่อมนำสุขมาให้
  สุขา   สงฺฆสฺส  สามัคคี
  ๔๐. การไม่คบคนชั่วเป็นมิตร เป็นมงคลอันอุดมยิ่ง
  อเสวนา   จ  พาลานํ   เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
  ---------------
  ---------------
  ๔๑. ความอดทน   นำสุขมาให้
  ขนฺติ   หิตสุขาวหา
  ๔๒. กินคนเดียว ย่อมไม่ได้ความสุข
  เนกาสี   ลภเต  สุขํ
  ---------------
  ---------------
  ๔๓.เมตตา   เป็นเครื่องค้ำจุนโลก
  โลโกปตฺถมฺภิกา   เมตฺตา
  ๔๔. เมื่อความสำเร็จยังไม่มาถึง ไม่พึงพูดโอ้อวด
  อปฺปตฺโต   โน  จ  อุลฺลเป
  ---------------
  ---------------
  ๔๕. สติ จำเป็นในที่ทั้งปวง
  สติ   สพฺพตฺถ  ปตฺถิยา
  ๔๖. พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ
  พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต
  พึงสละทั้งทรัพย์ อวัยวะ และชีวิต
  เพื่อรักษาความเป็นธรรม.
  จเช  ธนํ   องฺควรสฺส  เหตุ
  องฺคํ   จเช  ชีวิตํ  รกฺขมาโน
  องฺคํ   ธนํ  ชีวิตญฺจาปิ  สพฺพํ
  จเช  นโร   ธมฺมมนุสฺสรนฺโต.
  --------------- ---------------
   

  ติดต่อสอบถาม

  0918610238

  พุทธานุสรณ์

     ชีวิตคือการเดินทางไปสู่ความตาย

     ชีวิตนี้เราอยากทำอะไร จงรีบทำซะ

     เพราะวันนี้อาจเป็นวันสุดท้่ายของ

               คนบางคนก็ได้

               ___________

      เพียรพร้อมสรรพสัจจะศีลสมาธิ์

        ทั้งปัญญาอาวุธยุทธจอมมาร

     โลภโกรธหลงและทุกข์ถูกเผาผาญ

         ถึงนิพพานพบพุทธหยุดชะตา

               ___________

          


  เลือกสกุลเิงิน


  สถิติผู้เข้าชมร้านปุ้มมหาชัย

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterวันนี้1043
  mod_vvisit_counterเมื่อวาน793
  mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6115
  mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8548
  mod_vvisit_counterเดือนนี้4029
  mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว38408
  mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด3014646

  คนออนไลน์

  เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

  ทีมงานปุ้มมหาชัย

   

     

                  เวบมาสเตอร์ 

    

           คุณปุ้ม 0838176624  

  ไม่ใส่สารกันบูด

       อร่อยที่่สุดสมุทรสาคร