www.fanzashop.com

ตะกร้าสินค้าของคุณ
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

   

ตอนนี้คุณอยู่ที่หน้า: หน้าแรก ธัมมานุสรณ์ พุทธสุภาษิต
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
พุทธสุภาษิต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย admin fanzashop   
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2012 เวลา 03:01 น.
 • ตนเป็นที่พึ่งของตน
 • ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์
 • คนขยัน ย่อมหาทรัพย์ได้
 • คนโง่ คนพาล ไม่ควรเป็นผู้นำ
 • ชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่า
 • พูดอย่างไร ทำได้อย่างนั้น
 • คำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
 • การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก
 • บัณฑิตย่อมฝึกตน
 • ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
 • จงเตือนตน ด้วยตนเอง
 • ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบไม่มี
 • บิดามารดา เป็นบูรพาจารย์ของบุตร
 • คนเห็นแก่ตัว เป็นคนสกปรก
 • ความมีสติป้องกันความเลวร้ายได้
 • คนโกรธย่อมฆ่าได้แม้มารดาของตน
 • ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา
 • เมื่อคบคนดีกว่าตน ตนเองก็ดีขึ้นมาทันที
 • อยู่ร่วมกับคนชั่ว ย่อมมีแต่ความทุกข์
 • คนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบความสุข
 • สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
 • ความเป็นเพื่อนไม่มีในคนพาล
 • ผู้ฝึกตนได้เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์
 • พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
 • วาจาของคน ย่อมส่องเห็นน้ำใจ
 • ปราชญ์ว่า มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด
 • ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย
 • ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้
 • ถ้าจะทำ ก็ควรทำให้จริง
 • ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
 • ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
 • ความชั่วเมื่อทำแล้ว ย่อมเดือนร้อนภายหลัง
 • คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
 • บิดามารดาเป็นพรหมของบุตร
 • คบคนดี ย่อมเจริญขึ้น
 • ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้
 • ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี
 • ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะย่อมนำสุขมาให้
 • การไม่คบคนชั่วเป็นมิตร เป็นมงคลอันอุดมยิ่ง
 • ความอดทน นำสุขมาให้
 • กินคนเดียว ย่อมไม่ได้ความสุข
 • เมตตา เป็นเครื่องค้ำจุนโลก (กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)
 • พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต พึ่งสละ ทั้งทรัพย์ อวัยวะ และ ชีวิต เพื่อรักษาธรรม (ความถูกต้อง)
 • ความมีปัญญา ย่อมรู้ได้จากการสนทนา
 • บิดามารดาพึงให้บุตรเรียนศิลปวิทยา
 • สรรพวิทยา ควรเรียนรู้ให้หมด
 • ปัญญา ย่อมเกิดเพราะการฝึกฝน
 • ปัญญานั่นแหละ ประเสริฐกว่าทรัพย์
 • ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา
 • ปัญญา เปรียบเสมือนเครื่องประดับแห่งตน
 • ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก
 • คนโง่ มักตกอยู่ในอำนาจแห่งมาร
 • คนไม่พินิจพิจารณา เป็นคนไม่มีปัญญา
 • แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา นั้นไม่มี
 • คนย่อมเห็นแจ้งเนื้อความอย่างเด่นชัดด้วยปัญญา
 • คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา
 • คนไร้ปัญญา ไม่มีความพินิจพิจารณา
 • ขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยา ดีทั้งนั้น
 • คนมีปัญญา เมื่อถึงคราวตกทุกข์ ก็ยังหาสุขได้
 • คนเรียนน้อย เจริญแต่เนื้อหนังมังสา
 • มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา ปราชญ์กล่าวว่าประเสริฐสุด
 • คนเรียนน้อย แก่เปล่า เหมือนโคถึก
 • คนเรียนน้อย ปัญญาย่อมไม่พัฒนา
 • ปัญญาเป็นเครื่องปกครองคน
 • พึงพินิจพิจารณาเรื่องราวโดยรอบคอบ
 • ผู้รู้จักประโยชน์แล้ว ย่อมนำสุขมาให้
 • คนมีปัญญาประเสริฐกว่า คนโง่ที่มียศ
 • ในหมู่มนุษย์ คนที่ประเสริฐ คือคนที่ฝึกแล้ว
 • ความไม่รู้ เป็นมลทินร้ายที่สุด
 • เมื่ออ่อนปัญญา ช่องทางวิบัติก็เกิดได้มหันต์
 • บัณฑิตไม่ศึกษา เพราะอยากได้ลาภ
 • คนไม่มีศิลปวิทยา เป็นอยู่ยาก
 • สักวันหนึ่ง ความรู้ที่เรียนมาจะให้ประโยชน์
 • คนมีปัญญา ถึงไร้ทรัพย์ ก็ยังดำรงอยู่ได้
 • ปราชญ์กล่าวว่าปัญญา ประเสริฐสุด
 • บรรดาความอิ่มทั้งหลาย อิ่มปัญญาประเสริฐสุด
 • ปัญญาเป็นเครื่องตรวจสอบสิ่งที่ได้เรียนมา
 • คนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบทางแห่งปัญญา
 • สิ่งที่ควรศึกษา ก็พึงศึกษาเถิด
 • บรรดาสิ่งที่งอกงามขึ้นมา วิชาความรู้ประเสริฐสุด
 • ปัญญาช่วยให้รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์
 • ความรู้ที่เรียนมา เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา
 • การใฝ่ใจศึกษา เป็นเครื่องพัฒนาความรู้
 • พึงเป็นคนชอบไตร่ถามเพื่อหาความรู้
 • บรรดาสิ่งที่โรยราร่วงหายทั้งหลาย ความไม่รู้หมดไปได้เป็นดีที่สุด
 • คนมีปัญญาย่อมงอกงาม ดังพืชในนาที่งอกงามด้วยน้ำฝน
 • อัสดร อาชาไนย สินธพ กุญชร และช้างหลวง ฝึกดีแล้ว ล้วนดีเลิศ แต่คนฝึกตนแล้ว ประเสริฐยิ่งกว่านั้น
 • ขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยา ไม่ว่าอย่างไหนๆให้ประโยชน์ได้ทั้งนั้น
 • คนที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐสุดทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดา
 • เล่าเรียนสำเร็จวิทยา ก็ย่อมได้เกียรติ แต่ฝึกอบรมด้วยจริยธรรมแล้วต่างหาก จึงจะสบสันติสุข
 • คนเราถึงมีชาติกำเนิดต่ำ แต่หากขยันหมั่นเพียรมีปัญญา ประกอบด้วยอาจาระและศีล ก็รุ่งเรืองได้เหมือนไฟถึงอยู่ในคืนมืด ก็สว่างไสว
 • ความใฝ่เรียนสดับ เป็นเครื่องพัฒนาความรู้ ความรู้จากการเรียนสดับนั้น เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา บุคคลที่อยู่ด้วยปัญญา ก็รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ ประโยชน์ที่รู้จักแล้วก็นำสุขมาให้
 • ถ้าไม่มีพุทธิปัญญา แลมิได้ศึกษาระเบียบวินัย คนทั้งหลายก็จะดำเนินชีวิต เหมือนดังกระบือบอดในกลางป่า
 • อันความรู้ ควรเรียนทุกอย่าง ไม่ว่าต่ำ สูง หรือปานกลาง ควรรู้ความหมาย เข้าใจทั้งหมด แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่าง วันหนึ่งจะถึงเวลาที่ความรู้นั้นจะนำมาซึ่งประโยชน์
 • คนมีปัญญา แม้มีปัญหา และถูกผูกมัดอยู่ พอพูดในเรื่องใดก็หลุดได้ในเรื่องนั้น

   

   

 •  

  ๑. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  อตฺตา   หิ  อตฺตโน  นาโถ
  ๒. ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์
  ปญฺญาว   ธเนน  เสยฺโย
  --------------- ---------------
  ๓. คนขยันย่อมหาทรัพย์ได้
  อุฏฺฐาตา   วินฺทเต  ธนํ
  ๔. คนโง่   คนพาล  ไม่ควรเป็นผู้นำ
  พาโล   อปริณายโก
  --------------- ---------------
  ๕. ชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่า
  อตฺตา  หเว   ชิตํ  เสยฺโย
  ๖. พูดอย่างไร   ทำได้อย่างนั้น
  ยถาวาที   ตถาการี
  ---------------
  ---------------
  ๗. คำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
  สจฺจํ  เว   อมตา  วาจา
  ๘. การกู้หนี้   เป็นทุกข์ในโลก
  อิณาทานํ   ทุกฺขํ  โลเก
  ---------------
  ---------------
  ๙. บัณฑิตย่อมฝึกตน
  อตฺตานํ   ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา
  ๑๐. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
  ททมาโน   ปิโย  โหติ
  ---------------
  ---------------
  ๑๑. จงเตือนตนด้วยตนเอง
  อตฺตนา   โจทยตฺตานํ
  ๑๒. ความสุขอื่น   ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี
  นตฺถิ   สนฺติปรํ  สุขํ
  ---------------
  ---------------
  ๑๓. บิดามารดา   เป็นบุรพาจารย์ของบุตร
  บุพฺพาจาริยาติ   วุจฺจเร
  ๑๔. คนเห็นแก่ตัว   เป็นคนสกปรก
  อตฺตตฺถปญฺญา   อสุจี  มนุสฺสา
  ---------------
  ---------------
  ๑๕. ความมีสติป้องกันความเลวร้ายได้
  สติ  เตสํ   นิวารณํ
  ๑๖. คนโกรธ ย่อมฆ่าได้ แม้มารดาของตน
  หนฺติ   กุทโธ  สมาตรํ
  ---------------
  ---------------
  ๑๗. ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา
  สุสฺสูสํ  ลภเต   ปญฺญํ
  ๑๘. เมื่อคบคนดีกว่าตน ตนเองก็ดีขึ้นมาทันที
  เสฏฺฐมุปคมญฺจ   อุเทติ  ขิปฺปํ
  --------------- ---------------
  ๑๙. อยู่ร่วมกับคนชั่ว ย่อมมีแต่ความทุกข์
  ทุกฺโข  พาเลหิ   สํวาโส
  ๒๐. คนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบความสุข
  นาลโส  วินฺทเต   สุขํ
  ---------------
  ---------------
  ๒๑. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
  กมฺมุนา   วตฺตตี  โลโก
  ๒๒. ความเป็นเพื่อนไม่มีในคนพาล
  นตฺถิ  พาเล   สหายตา
  ---------------
  ---------------
  ๒๓. ผู้ฝึกตนได้เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์
  ทนฺโต   เสฏฺโฐ  มนุสฺเสสุ
  ๒๔. พึงชนะคนโกรธ   ด้วยความไม่โกรธ
  อกฺโกเธน  ชิเน   โกธํ
  ---------------
  ---------------
  ๒๕. วาจาของตน   ย่อมส่องเห็นน้ำใจ
  หทยสฺส  สทิสี   วาจา
  ๒๖. ปราชญ์ว่า มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด
  ปญฺญาชีวี   ชีวิตมาหุ  เสฏฺฐํ
  ---------------
  ---------------
  ๒๗. ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย
  ปมาโท  มจฺจุโน   ปทํ
  ๒๘. ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้
  ททํ   มิตฺตานิ  คนฺถติ
  ---------------
  ---------------
  ๒๙. ถ้าจะทำ ก็ควรทำให้จริง
  กยิรา  เจ   กยิราเถนํ
  ๓๐. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  กลฺยาณการี   กลฺยาณํ  ปาปการี  จ  ปาปกํ
  ---------------
  ---------------
  ๓๑. ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
  ธมฺโม  หเว   รกฺขติ  ธมฺมจารี
  ๓๒.ความชั่วเมื่อทำแล้ว ย่อมเดือดร้อนภายหลัง
  ปจฺฉา  ตปฺปติ   ทุกฺกฎํ
  ---------------
  ---------------
  ๓๓. คนล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร
  วิริเยน   ทุกฺขมจฺเจติ
  ๓๔. บิดามารดาเป็นพรหมของบุตร
  พฺรหฺมาติ   มาตาปิตโร
  ---------------
  ---------------
  ๓๕. คบคนดี ย่อมเจริญขึ้น
  ภทฺโท   สปฺปุริเสหิ  สงฺคโม
  ๓๖. ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว   ย่อมนำสุขมาให้
  ธมฺโม   สุจิณฺโณ  สุขมาวหาติ
  ---------------
  ---------------
  ๓๗. คบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น
  ยํ  เว   เสวติ  ตาทิโส
  ๓๘. ความกตัญญูกตเวที   เป็นเครื่องหมายของคนดี
  นิมิตฺตํ   สาธุรูปานํ  กตญฺญูกตเวทิตา
  ---------------
  ---------------
  ๓๙. ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะย่อมนำสุขมาให้
  สุขา   สงฺฆสฺส  สามัคคี
  ๔๐. การไม่คบคนชั่วเป็นมิตร เป็นมงคลอันอุดมยิ่ง
  อเสวนา   จ  พาลานํ   เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
  ---------------
  ---------------
  ๔๑. ความอดทน   นำสุขมาให้
  ขนฺติ   หิตสุขาวหา
  ๔๒. กินคนเดียว ย่อมไม่ได้ความสุข
  เนกาสี   ลภเต  สุขํ
  ---------------
  ---------------
  ๔๓.เมตตา   เป็นเครื่องค้ำจุนโลก
  โลโกปตฺถมฺภิกา   เมตฺตา
  ๔๔. เมื่อความสำเร็จยังไม่มาถึง ไม่พึงพูดโอ้อวด
  อปฺปตฺโต   โน  จ  อุลฺลเป
  ---------------
  ---------------
  ๔๕. สติ จำเป็นในที่ทั้งปวง
  สติ   สพฺพตฺถ  ปตฺถิยา
  ๔๖. พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ
  พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต
  พึงสละทั้งทรัพย์ อวัยวะ และชีวิต
  เพื่อรักษาความเป็นธรรม.
  จเช  ธนํ   องฺควรสฺส  เหตุ
  องฺคํ   จเช  ชีวิตํ  รกฺขมาโน
  องฺคํ   ธนํ  ชีวิตญฺจาปิ  สพฺพํ
  จเช  นโร   ธมฺมมนุสฺสรนฺโต.
  --------------- ---------------
   

  ติดต่อสอบถาม

  086 3180 861 

  063 9310 186 


  สถิติผู้เข้าชมร้านปุ้มมหาชัย

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterวันนี้931
  mod_vvisit_counterเมื่อวาน1921
  mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้11558
  mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว12393
  mod_vvisit_counterเดือนนี้30672
  mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว48980
  mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1368682

  คนออนไลน์

  เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

  วัตถุมงคลวัดท่าซุง.

  รุ่น หลังหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

  มรณะภาพแล้ว ศพไม่เน่าเปื่อย

  https://lh3.googleusercontent.com/IqrFojtOxJRDj8dTbjdrC005yslvlAK56Xp6E_NZJmrQcBWljDpgEx0v74eAVRrS-9HujRKQWYXTj7B5chQfp4sm7r-IrbHqeCiGQqyADZGh0EhgGOUz39uiyTos_dU0FjgAj1DKP8OLKqdPkc7AALo2WLpsSnJsTSxDLr893mRwZiurAogs4iqoCe3eIz8BOAmWit3boRVwWmz3gu4z_9b7ylfeATHFvFAUilzw_GDry8vZ_FFXdqRFAGmqJU5RtP-XHI1hgq1Xsyhzrvuiu6R6lLIvkiQom0_2WLAbhldrL4F0EXN1rf2bRwo_a8eEO3UnW1HV9qljqkwgCQpA5IbsfU49RkhomF4g6aP4ciKAvPXxyowsR9_bF_RPcGFhPTGomLfueVAURG-QEWK17Qkrj9mgyAG8g74ms8rAfcW7lpep6wHMhhs3KjXPaEtThd9u1nD3iGz5CKkcy_o6ye51oVZZ6HeQIf6iv60et5a6ZxCmMLy7-xq2-LHIOwqmtVxl8cziJjpXR8JcNd9UDVfBliW2DN1kn4qhG4BOUQzjfK6WjXioyRSj1SDuPVceiNQ-5x-n0F2SbQHEB9gGYGNfbZkQA6b7Vf2hh6s=w377-h502-no

  ตะกรุดเม พระราชพรหมยาน

  (ยันต์ท่านปู่อินทร์)

  หลังยันต์ท้าวมหาชมภู

  https://lh3.googleusercontent.com/BSgbalb-DAreHwY2kxAM5WI4_yxvPYE945RWK9oWwF6YEYtGmpuutIzT1mYv79c5HrY5fRf8pa7KJniEUsnaqxYqjMo53ezUPLmfwKP6s-r0ZIoP1GSm5tSh6HIEgbU-tf3GE8IUPZcG3fwCPPY9hvA5epvmwm1d8AKrecpyjRDm0eKMSzsxV9mUg0kry4cJY8KLIAXyc4OMAQnsgJueG4vtM17BZCfHkIKlWBFTKRFkZNgAVdIov-qznKn-MUjS6HVeDd3DrRxluhEGZrXcdibEam5lFLEW9oWO5ugqZzfRIIaEHE44XDqdKFPin3_Ti4ehzILyh4tMnh3IBxwr-OSubH_SNd_hopIjpgLjwSYRYDlqxhgiYv67ElH3Nm-3NY56ZyCiZ_SVuVp2Iwrsc5Ym2O3xicHKdl18OcyxD4uch9KrxAGiyOrxGyBudygLQbKGjA68mXKNAeU5T4SmjRfz_7_dvWodxtUrQpRmSyF-thhQu11wcCqsYo79nQqZib-JbsmXPkZyHqAbpGA1kJNephAAt4H_ZKLSyNYRK66a7KA_CHeQ_2hC28PqvqGfnNDNQds9z3emdPYZnwifOOoiji34UwtpiBqKPdk=w134-h188-no

  เหรียญทำน้ำมนต์

  (ยันต์พระสารีบุตร)

  https://lh3.googleusercontent.com/Nld4e6Jq8vEOx6CzqGCK9mTqGNZ6DKzMon6Qx1ZPslCgYlxvgQzK_jExQaUjbR015Kz1vs2F2WhjAmTzlwVqedFl_YNqIaRvRrD6kg3CTcnqypDQH9gLTkNdquNc5YfQfgc7CLm49NYJE7t1P4bPJDqxmUIvRrmsG0kSqWgEntYPl0AUIA22zdGpwczbNlt2Qj9DQpPN2msSgpGa-sWomBO9Adz58ovFZE842Cdb3DskNWEEXkTGRorgjd3lii3PZMGcwo9ikPF31hfLm2Kg97AVaq5-7RSl6mOkVy5W-CE6a150MBee2wgcV71XfoGHkOy-0JVRyfQjTaKut067P8tOyGxh59Qpl7f5dG1B_0NGYKnIBDtGLBaZGZdUnEAlmKSlcvfikRXmm9dCFdPZ-HUrivTT9FTTDG9vMvIILjLLRqGU_P1qQiFjuPESA4VTd_JfoVEHEue_I-uUJZM8-DugOkHAzY0KKhRurp-0OyXNoJg9fpKY3hBOWn77yajGEXwm6ctkhu7f5sSQirJymYV7i8x3GcF9IeBs25b24-P0JRwLDzbo9NDoxKg-XqV3eGpJjhPAa1yqHjUI6GAQQvVkSmofi0EMlmqpckc=w387-h397-no

  เหรียญเศรษฐี

  หน้าหลวงพ่อฤๅษีฯ

  หลังยันต์บารมี 30 ทัศ

  https://lh3.googleusercontent.com/shrk_OhnSjIxM7ofvdoUANvVMGFqWkfbuQ2dSKBDRvlxsHjKuaUIMDAg5ODO5etVFRhzFbslZ8GpQjrFDWx5zj6OStdYMUuD-FYWPV-_No2ICNCb0oQAPTbjgTJ5fLh-OEBP-H0U4nKddveia1cwNV-0mhJCxQAWdnFEp7shUmgnzTk2ULKe0U3iqTlo210AKbvPAZfqFPQAoLB30_kXFVGy0xC217RUIFu-7Lv9R6DdpwRErclL-5sCxBD2_q7mCnVhDG5sUHHLlu3DZy9DdQOpYd9uiti5sGG5gpGACMDqIx99OI6lWEKf-1ifb-fqS3NHqM1czE7v9FXP7Ir4LelHGxnIeObImy87J5PTXF5vE7HZygiN1P5RJRR12CQeh1S10twBm49F5Gzpq3jqWwFpUCq2jFw1CNDW0OIWdwnQBOyyOU8oZWM-XPWAnLOGuOVS0FOSYXdW4qWMrV5MyFwjK7K2k3J6SBF20hAv12TOUxi5vCqixyJ_53mTv_2hpyLYMTuqSPZfj8nXbqbVHvk352D01KU7LnWD4oaLpD3xZDItSkaJCCJjlWRoWVwZvgnAG89ydALfvOpnuYQtaHkUkr5uCuMNavOmJ4c=w700-h792-no

  https://lh3.googleusercontent.com/CRl_HXHIAc1F9NC2HewffQP4_9azAub-TMK25pCF03q9Bx2TFQm64CqlKdPICXxlscDrFuyWi9iC2Fp0oOgtmlycQ6rr6jJu8hwMY6aP6RC7D1notwlj3F_lMuF9nfq86SVmvc4IeK0GZOG2iHnQGQOrTyVaJ4qgEZMryuGNqDDoAnq54c9X5TBY5Q4Wvi7-Uxl7WxtrJurcUqxjP5qoONg70DmgZSiJbzhA5vLDLUXHnso3XNnoNblBMZY4XXLhHlIa6_Ia-OONAv2iLxS4MXztmmumkTuYDHfigyaRLk0icWUOU5W9CEkaHCjA8ee5PgrlHpWF_0LPcurfpOe7FTTuSI6SGml3uP3Db-Bfei8tmEi6NrOwFxCI5WkSnJhKVielTV5O6JQ7hre26AuB88AyRZhNcocnaTP78jK_VnE4VUlul3xVaLAIy_e9ZBmLhk386GhIXsQmQUC8OuzjjXz1dsEEKWTb00Z96CrsLlPe6h7LXgNR2RUDUqnG2vPETMraomDsTrHCLkxllxVsgrsV7eeCZt3gHcAOi2NHJHv6N4YfMHue68xCdWZojjL16FIXWukIfPfBIDYH7zBbskVz7ZmPipGcs3dh2V4=w700-h802-no

  สมเด็จองค์ปฐม

  หลังหลวงพ่อฤๅษีฯ

  รุ่นทำบุญครบรอบ 1 ปีมรณะภาพ

  https://lh3.googleusercontent.com/UquhkawxTxR-RxbsfzF1ECgZcar-dsKo1cpkBcVZ7lG-AItbVG07Wl44i82f-iTqsl-WQhTLHFg4fgH7UBdHuHeyCrf5M2VgW-L9ap4mvZ8xEosmvhP_4CR_Wo8dnh_V-uWQjt60WqVgJNjOjxg3cYO_v7Zrdk2ZCDnrrbQ3KuYRqqi7ddxn-tV4L8E9Ceiuusid5uFWXBT_BMvF21X1BvGR5Cddel9uVa8pi6mp2xuvGEFDbK3AJ-mgPZU3_UanwThHi2oPXFlvhdvxEm2I5xAPeHUg0GxmIj57URleURPP0q6YmtkB254HRKViJqtGcRUge_bkw_ghMArGzVqVQLABWUpW3_jpnYxrqRguFnhm3376LCFJhiX77y59JJquA09LJahX4Bl0OSEO9iuu3GfRbR-yeSJSl9I8jgm_0qRvVW_4ZNAglP6eo_8J9GYFV7LAIH7cSQJkIlI1i-Vn5I1739B25UvbarkISivSVq0iADSEZsGwk8LGv_4h-uCZ8RO9P-hQ4bUNTYEiL8eHQiJV5hn8M6Uz6l5VhpR-DLZUTqlSoDos76AVBNAkT7uGYT6flOwvejIkECO_JHPV6y07E7Np61gBuiFTjs8=w561-h680-no

  https://lh3.googleusercontent.com/-DY1hrly-qTyhyhUeGuoOQW8J68JJpGlvkTbCiM9f6hYFnPpBa2-tzVoDHzVuUu1DHhXpylIl56QiIItNMQ3temzebDVb-j_aeW-Pt3eUPA6Pjbr9xr-hIA_uy2drybmvvtVQ3wXKxKuOJmPZUY7eQxIh90ngIWzGA4gpEei3BDkzQD30iXn3qDSa2NiTTI7Blf7j3V9nNMAlVI1Pl5_0PUnVdy3ix9Ea6BL8hcVocFB6WMG_lWe9aMInyOV3M-mqw_nSGGEscN5rImDebjx5FFGJBzdXmPZmuUqBveLRhJYHYRHyFv_Xs6_eTglz8N7WpViiuLzUDnH85H1g6vL-OZ_fIL5_dqReFc4K0P5T9dtqHyHKTNzf0vVhXIQ0pHBJTZYYPK8RP_G7I56gADlviwaT_3riEvfYhomIb8DVT1rYAGaToZMl5FN58iVe4guGoCwsjW3DDI8QMgPl681d1rSpAh-O4eTTlAYL-6a0qTAqk7-ftPfwkNnyZh0eej6SOg3wD79HnnpKTs8AtQ-KMyq_apHd75_cC_qcFlUFxSwUqaEPA4l_LlAB0-aOaWc_YWFpoUkwqi-NZMPB3Amo2I_7MoJzNWM2DUCnxU=w608-h669-no

  วัตถุมงคลวัดจันทาราม

  จ.อุทัยธานี

   

  ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา

  สัมปจิตฉามิ

  เม สัมมุขา สัพพา หะระติ เต สัมมุขา 

  เลือกสกุลเิงิน


  ทีมงานปุ้มมหาชัย

                    เวบมาสเตอร์ 

                         คุณปุ้ม