www.fanzashop.com

ตะกร้าสินค้าของคุณ
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

   

ตอนนี้คุณอยู่ที่หน้า: หน้าแรก ธัมมานุสรณ์ สัมมาปฏิปทา บทสวดอารมณ์พระโสดาบัน
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ประยุกต์อารมณ์พระโสดาบันเป็นบทสวด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย admin fanzashop   
วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2012 เวลา 18:49 น.

     คนในสมัยปัจจุบันนี้ โดยส่วนมากแล้ว เคยผ่านการฝึกฝนวิชาความรู้ต่างๆ มาบ้าง มากน้อยตามกำลังและความสามารถของตนซึ่งวิชาความรู้ต่างๆเหล่านั้นเป็นไป

เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยในการดำรงค์ชีวิตได้ อย่างราบรื่น

    แต่ในทางด้านพุทธศาสนาแล้ว วิชาต่างๆเหล่านี้เป็นไปเพื่อการเวียนว่ายตายเกิด

ในวัฏฏสงสาร อย่างไม่มีวันจบสิ้น จะกล่าวโดยรวมแล้วก็คือเป็นไปเพื่อความทุกข์ที่ไม่รู้จักจบ

จักสิ้นนั่นเอง

    ส่วนวิชาในทางพุทธศาสนาเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ สิ้นภพ สิ้นชาติ ข้ามวัฏฏสงสาร

เราฝึกวิชามามากมาย ลองฝึกวิชาความเข้าถึงความเป็นพระอริยะโสดาบันบ้างสักหน่อยจะเป็นไรไป

ใช่ไหมล่ะครับ 

อารมณ์ของพระโสดาบัน

1. พุทธานุสติ     จะแทนด้วย บทพุทธคุณ
2. ธัมมานุสติ     จะแทนด้วย บทธรรมคุณ
3. สังฆานุสติ     จะแทนด้วย บทสังฆคุณ
4. สีลานุสติ       สมาทานศีล ๕ (ใช้พรหมวิหาร๔เป็นคู่ธรรมในการรักษาศึลให้บริสุทธิ์)
5. อุปสมานุสติ   อธิษฐานมุ่งตรงต่อพระนิพพาน
6. มรณานุสติ    ระลึกถึงความตาย

ประยุกต์เป็นบทสวดได้ดังนี้ 

 อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
 วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
 อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.

 เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส และตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เ

ป็นผู้มีความเจริญ เป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้. 

 สวากขาโต ภะคะวา ธัมโม

 สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.

 พระธรรม ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ ไม่จำกัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตน ดังนี้ 

 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 ญายะปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 สามีจิปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสสะ ยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
 เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
 อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย
 อัญชะลีกะระนีโย อะนุตตะรัง ปุญญะเขตตัง โลกัสสาติ.

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติดีแล้ว
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติตรงแล้ว
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติสมควรแล้ว
ได้แก่ บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ

นั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก

ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้

 ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท จะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต                                                                           ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท จะงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของ

ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้มาเป็นของตน                            

 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท จะงดเว้นจากการประพฤติในกาม                                                                         ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท จะงดเว้นจากการกล่าวคำเท็จ                                                                             ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท จะงดเว้นจากการดื่มสุรา และของมึนเมาทุกชนิด

เมตตา    รักใคร่ ปรารถนาจะให้เป็นสุข
กรุณา     สงสาร คิดจะช่วยให้พ้นทุกข์
มุทิตา     พลอยยินดี เมื่อผู้อื่นได้ดี
อุเบกขา  วางเฉย ไม่ดีใจไม่เสียใจ เมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติ

 

  นิพพานปัจจโย โหตุ.                                                                                                                       นี้จงเป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพาน

  สทา มรณัง เม ภวิสสติ.                                                                                                                          ความตายจักมีแก่เราได้ทุกเวลา.

 

การสวดบทเหล่านี้ทั้งหมด เป็นการระลึกถึงคุณงามความดีพื้นฐาน

ที่พระอริยะโสดาบันควรระลึกนึกถึง เน้นว่าศึล๕ต้องบริสุทธิ์ หากรู้คำแปลแล้ว

ไม่ต้องสวดคำแปลก็ได้ หรือ จะสวดเฉพาะคำแปลก็ได้ตามแต่ถนัด

 เพื่อจะได้ทรงอารมณ์อย่างครบถ้วน

ควรสวดประจำวันละหลายๆรอบ    

พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม


ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท จะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท จะงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของ ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้มาเป็นของตน
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท จะงดเว้นจากการประพฤติผิดลูกผิดเมียของผู้อื่น
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท จะงดเว้นจากการกล่าวคำเท็จ
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท จะงดเว้นจากการดื่มสุรา และของมึนเมาทุกชนิด
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 กันยายน 2012 เวลา 04:51 น.
 

พุทธานุสรณ์

   ชีวิตคือการเดินทางไปสู่ความตาย

   ชีวิตนี้เราอยากทำอะไร จงรีบทำซะ

   เพราะวันนี้อาจเป็นวันสุดท้่ายของ

             คนบางคนก็ได้

             ___________

    เพียรพร้อมสรรพสัจจะศีลสมาธิ์

      ทั้งปัญญาอาวุธยุทธจอมมาร

   โลภโกรธหลงและทุกข์ถูกเผาผาญ

       ถึงนิพพานพบพุทธหยุดชะตา

             ___________

        


เลือกสกุลเิงิน


สถิติผู้เข้าชมร้านปุ้มมหาชัย

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1027
mod_vvisit_counterเมื่อวาน793
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6099
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8548
mod_vvisit_counterเดือนนี้4013
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว38408
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด3014630

คนออนไลน์

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ทีมงานปุ้มมหาชัย

 

   

                เวบมาสเตอร์ 

  

         คุณปุ้ม 0838176624  

ไม่ใส่สารกันบูด

     อร่อยที่่สุดสมุทรสาคร