เสียงธรรมะและโปรแกรมน่าใช้ พิมพ์
เขียนโดย นายแฟนซ่า   
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2007 เวลา 22:01 น.

เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 93 กัณฑ์ 1

เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันดน 93 กัณฑ์ 2

เสียงอ่านพระธรรมบท 142 เรื่อง

เสียงสวดให้พร

รวมเสียงสวดมนต์

รวมเสียงสวดศพ

หนังสือพระไตรปิฏกฉบับประชาชน ฉบับเล่มเดียวจบ

ปรแกรมล็อคคอมพิวเตอร์ ป้องกันข้อมูลบางส่วน 

โปรแกรมแปลงเสียงเป็น mp3 wma mp4 ฯลฯ 

โปรแกรมแปลงไฟล์เสียง track ในแ่ผ่น CD เป็น mp3 wma 

โปรแกรมป้องกันสื่อลามกในเวบ ต้องสมัครที่เวบไซต์ก่อน ปรับได้หลายระดับ 

โปรแกรมพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 

เสียงสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 

เสียงสวดพระปาฏิโมกข์-ไทย 

เสียงสวดพระปาฏิโมกข์-มคธ

เสียงสวดมหาสันติงหลวง


ปล.สำหรับไฟล์ wma หากจะไร้ท์ลงแผ่น CD ต้องแปลงเป็น mp3 ก่อนนะครับ     

ควร save ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  เพราะเครื่องเล่น CD บางรุ่น อ่านภาษาไทไม่ออก

 

สำหรับผู้ที่สนใจในพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา สามารถโหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก ได้ที่

http://www.learntripitaka.com/Download.html

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ. นิพฺพานปจฺจโย โหตุ สพฺพทา.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2013 เวลา 03:17 น.